opinie blog facebook kontakt
     

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszy Europejskich

Projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

Łączna wartość zadania 4 092 525,55 zł (słownie złotych: cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 55/100)

Dofinansowanie: 839 000,00 zł (słownie złotych: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Zadanie polega na „Rozbudowie hallu głównego w sanatorium „KUJAWIAK” o partię wejściową i poczekalnię dla kuracjuszy przy alei Henryka Sienkiewicza 50 w Inowrocławiu”.


2023

Realizujemy nowy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Utworzenie laboratorium badawczego w celu opracowywania innowacyjnych metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu w oparciu o wyspecjalizowany sprzęt".

„SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Utworzenie laboratorium badawczego w celu opracowywania innowacyjnych metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu w oparciu o wyspecjalizowany sprzęt

Ogólnym celem badań: jest uzyskanie wiedzy czy i w jakim stopniu ćwiczenia naziemnego treningu chodu, ćwiczenia sensomotoryczne oraz ćwiczenia z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych, elektrostymulacji funkcjonalnej i bieżni wyposażonej w mechanizm wytrącania z równowagi posturalnej przyczyniają się do poprawy kontroli posturalnej i jakości chodu u osób po udarze mózgu

Planowane efekty: opracowanie skutecznego postępowania rehabilitacyjnego, wykorzystujące nowoczesne technologie do poprawy jakości chodu i kontroli posturalnej u pacjentów po udarze mózgu

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 – 30.06.2022 r.

Wartość projektu: 4 275 670,07 PLN

Wartość dofinansowania: 1 635 103,26 PLN


Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie dostępny jest do pobrania poniżej:

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie uczestnika projektu
Rezygnacja z udziału w projekcie


2021 r.